E/F 1. FEBRUAR 1946

(Ejerforeningen af 1. februar 1946)

Ivar Huitfeldts Gade 9-11

&
Peder Skrams Gade 31

9000 Aalborg 

 

VEDLIGEHOLDELSE M.V.

Udvendig vedligeholdelse foretages af ejerforeningen.

Den indvendige vedligeholdelse alene påhviler de enkelte ejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, vand- og gasledninger.

Kort sagt alt, hvad der er installeret inden for ejerlejlighedens vægge.

Ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedernes fællesforsyningsledninger og fælles installationer udenfor lejlighederne indtil disses forgreninger til den enkelte lejlighed.

Enhver lejlighedsejer er pligtig at holde sin lejlighed i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke påføres de øvrige ejere skade eller væsentlig ulempe.

Bestyrelsen er berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder og kan skaffe sig adgang med henblik på reparationer og lignende.

Hvis en lejlighed groft forsømmes til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en derfor fastsat frist.

Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan denne sætte lejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret.

Lejlighedsejerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiden af vinduernes træværk eller af de mod fællesrum vendende dele af døre, uden bestyrelsens samtykke.

Reklamer, skilte m.v. må kun anbringes efter tilladelse af bestyrelsen.  

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk