E/F 1. FEBRUAR 1946

(Ejerforeningen af 1. februar 1946)

Ivar Huitfeldts Gade 9-11

&
Peder Skrams Gade 31

9000 Aalborg 

 

Generalforsamlingen.

Ejerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Formandens beretning for det forløbne år.
2. Regnskab og revisors påtegning.
3. Bestyrelsens og medlemmernes forslag.
4. Valg af bestyrelse og suppleant.
5. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i Aalborg Kommune.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 af lejlighedsejerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal ske skriftlig med 14 dages varsel. 

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, disses hussstande og brugere af lejligheden.

Kun foreningens medlemmer (lejlighedsejerne) har stemmeret.

Hvor intet andet er fastsat i vedtægten, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang til generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Fordelingstallet angiver hvert enkelt medlems stemmer.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk