E/F 1. FEBRUAR 1946

(Ejerforeningen af 1. februar 1946)

Ivar Huitfeldts Gade 9-11

&
Peder Skrams Gade 31

9000 Aalborg 

 

Bestyrelsen.

Ejerforeningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 3-5 medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan ske.

Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er tilstede. 

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningens tegnes af  3 af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen holder møde, når et af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Bestyrelsens beslutninger kan af ethvert medlem, som den vedrører eller af administrator, indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Anke har ikke opsættende virkning for så vidt angår bestyrelsens beslutninger, når hele bestyrelsen er enig om beslutningen og om, at den ikke tåler udsættelse. 

 

 


Bestyrelsesformand
Patrick Østergaard
Ivar Huitfeldts Gade 9, 1. th.
9000  Aalborg

E-mail:  Paster13@student.aau.dk

Bestyrelsesmedlem
Henning Kristensen
Vibevej 18
9800 Hjørring
(Ejer: Iver Huitfeldts Gade 11, 2. tv.)

Mobil tlf.: 3075 5803
E-mail:  hk@mkhage.dk


Bestyrelsesmedlem
Lene Randers
Dådyrvej 17
9200 Aalborg SV

(Ejer: Ivar Huitfeldts Gade 9, 2.tv.)
E-mail:  lbr@mekoprint.dk 


Bestyrelsesmedlem
Anne Kjærsgaard Hassing
Ivar Huitfeldts Gade 9, 1. th.
9000  Aalborg
E-mail:  anne-hassing1@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem
Tina Garibaldi
Peder Skrams Gade 31, 4.tv.
9000 Aalborg
E-mail:  tiga@rn.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk