E/F 1. FEBRUAR 1946

(Ejerforeningen af 1. februar 1946)

Ivar Huitfeldts Gade 9-11

&
Peder Skrams Gade 31

9000 Aalborg 

Administrator.                                        
Ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås af en advokat.

Administrator kan opsiges med 6 måneders skriftlig varsel, når 
generalforsamlingen ved simpelt flertal træffer beslutning herom.

Administrator kan selv med 6 måneders varsel til en 
generalforsamling ønske sig løst fra hvervet.

Disse frister gælder dog ikke ved grov misligholdelse fra den 
anden parts side.

Administrator befuldmægtiges til at handle på foreningens 
vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift.

Alle ind- og udbetalinger sker gennem administrator, der 
forestår kasse og bogholderi.

Administrators honorar fastsættes i henhold til de til enhver
tid gældende takster for administration af faste ejendomme.


 


DEAS EJENDOMSADMINISTRATION
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Ejendomsadministrator
Søren Magnussen
Telefon    +45 39 46 63 83
E.mail      SOMA@deas.dk
Træffetid:  
Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk